CDSL Mission and Vision 2018-06-22T14:58:07+00:00

Vision

By 2025, the Colegio De San Lorenzo, adhering to Catholic and liberal education, envisions itself to be an autonomous higher education institution that commits itself to be a leading Ruizian-inspired learning community founded on quality and relevant instruction, substantive research, and high-impact extension work for the socially-disadvantaged.

Bisyon

Sa taong 2025, ang Colegio De San Lorenzo alinsunod sa mga pangangailangan ng edukasyong malaya at maka-Diyos ay naglalayong maging isang mahusay na institusyon na nagnanais humubog ng mga kabataan batay sa mga pagpapahalagang ipinamalas ng patrong si San Lorenzo Ruiz upang sila ay maging mamamayangmay mapanuring pag-iisip na makabubo ng mga pag-aaral at makabuluhang pananaliksik na makatutulong upang maiangat ang buhay ng mga kapus-palad sa lipunan.

Mission

Colegio De San Lorenzo is a learning community, run by educators, guided by the Ruizian core values of Faith, Excellence, and Service, providing:

  • Space for the witnessing of the Catholic faith in dialogue with other beliefs;

  • Gateways for the holistic development of individuals; and

  • Avenues for civic-conscoius citizenship.

Misyon

Ang Colegio De San Lorenzo ay isang pamantasan na pinamumunuan ng mga mahuhusay na guro na gumagamit ng maka-Ruizanong paggabay tungo sa pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga ng pananampalataya, kahusayan at paglilingkod na magbibigay:

  • Daan upang maiugnay ang katolikong paniniwala sa iba pang pananampalataya.

  • Lunsaran upang makamit ang pangkabuuang pag-unlad ng mga mamamayan.

  • Lunan ng karunungan upang maging mamamayang may pagpapahalaga sa mga pangyayarinng nagaganap sa lipunan.